top of page

Algemene Voorwaarden:

Onder de hypnotherapeut wordt verstaan Hypnosepraktijk Bergeijk, of/danwel  G. van Vught en/of A. Boudewijns


Artikel 1 Definitie

1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van  toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. De hypnotherapeut behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen.


Artikel 2 Vertrouwelijkheid

2.1. Alles wat in het contact tussen de hypnotherapeut  en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.


Artikel 3 Betaling

 3.1. De betaling van een consult dient voorafgaand aan de betreffende sessie, bij voorkeur  per PIN plaats te vinden. Een factuur zal ter plekke worden overhandigd. Uiteraard is het de cliënt toegestaan om de betaling vooraf over te maken op rekening van de hypnotherapeut.


Artikel 4 Annulering en afmeldingen

4.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden.

4.2. Bij niet tijdig afmelden blijft de volledige sessieprijs verschuldigd. Hiervoor ontvangt u een factuur met 7 dagen betaaltermijn

4.3. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering met 7 dagen betaaltermijn

4.4. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 10.00 administratiekosten.

4.5.Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijken. Daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

4.6. De hypnotherapeut is gerechtigd om de opdrachtgever of cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

4.7. De Hypnotherapeut behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten indien hij zich, om wat voor reden dan ook, niet bekwaam voelt om zich voor 100% voor cliënt in te zetten.


Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. De hypnotherapeut zal de door hem te leveren dienst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

5.2. De hypnotherapeut  is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.

5.3. Indien de hypnotherapeut aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.4. De hypnotherapeut  is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

5.5. De hypnotherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

5.6. De hypnotherapeut behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een sessie, themabijeenkomst, workshop of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers of behandelaar, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.


Artikel 6 Toepassing recht en geschillen

6.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

6.2. Wanneer de hypnotherapeut en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de geschillencommissie zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, waarbij de hypnotherapeut is aangesloten via het IHR. Voor meer informatie en de procedure betreffende klachten klik hier.


Artikel 7, Algemene verordening gegevensbescherming

7.1.  De enige persoonsgegevens die wij opnemen zijn deze die op het door U ingevulde intake- en/of feedbackformulier staan. Deze worden enkel in papiervorm en in éénvoud bewaard voor zover dat nodig is voor eventuele vervolgsessies. Op uw verzoek kunt U dit formulier ten alle tijde terug krijgen of wordt het terstond vernietigd. Formulieren die niet terug gevraagd worden bewaren we in principe voor een periode van 1 jaar. Na een jaar worden deze vernietigd

7.2. Online worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Gegevens die per e-mail worden verstrekt worden enkel bewaard als dit in het belang van verder contact cq. verdere behandeling nodig is. Daarna worden deze verwijderd. Op uw verzoek worden ze direct verwijderd.

De oplossing zit in je zelf!

bottom of page